marketing

komunikační strategie

 

Základ úspěšného a racionálního využití prostředků vložených do reklamy, vizitka kvality reklamní agentury.

Účinná reklamní strategie by měla vycházet z návaznosti na ostatní prvky marketingového mixu (výrobek, cena, propagace, distribuce). Výrobek musí být kvalitní, včas na trhu a dostupný zákazníkovi, cena musí odpovídat dané tržní situaci. Teprve pak má propagace smysl. Tvorba strategie vychází z přesně definovaných cílů (zvýšení tržního podílu, zavedení značky, zavedení výrobku, budování image ...) a ze stanovení základních rysů prezentace výrobku nebo služby, které se odvíjejí od vlastností výrobku, určeného cíle a tržní situace. Velký vliv na efektivnost propagace má dále přesná definice cílových skupin potenciálních zákazníků. Výchozím bodem pro stanovení šíře záběru strategie (rozsah cílových skupin, regionální omezení, mediální plán, časový harmonogram) je pochopitelně rozpočet na reklamní akci. Vlastní volba médií a časový harmonogram pak vychází z určených cílových skupin, propagačních cílů, ale především závisí na znalostech, zkušenostech a přístupu tvůrců strategie.